کاغذ PH

کاغذ ph یک نوع معرف می باشد که میزان اسیدی، بازی و یا خنثی بودن یک محیط و ماده را از طریق تغییر رنگ عموما به رنگ های قرمز و نارنجی نشان می دهد که در بیشتر آزمایشگاه ها از آن استفاده می شود، این کاغذ دارای نام های دیگر مانند کاغذ پ هاش یا کاغذ پی اچ نیز می باشد.

Ph یک ماده در مقیاسی مابین اعداد صفر تا ۱۴ می باشد که عدد ۷ نشان دهنده خنثی بودن آن می باشد .

اعداد زیر هفت نشان دهنده محیط اسیدی می باشد.

اعداد بالای هفت محیط بازی می باشد .

با توجه به جدول رنگ ها در پشت بسته ، از پر رنگ تر شدن کاغذ ، می توان به شدت اسیدی یا قلیایی بودن محیط پی برد.

کاغذ ph یک نوع معرف می باشد که میزان اسیدی، بازی و یا خنثی بودن یک محیط و ماده را از طریق تغییر رنگ عموما به رنگ های قرمز و نارنجی نشان می دهد که در بیشتر آزمایشگاه ها از آن استفاده می شود، این کاغذ دارای نام های دیگر مانند کاغذ پ هاش یا کاغذ پی اچ نیز می باشد.

Ph یک ماده در مقیاسی مابین اعداد صفر تا ۱۴ می باشد که عدد ۷ نشان دهنده خنثی بودن آن می باشد .

اعداد زیر هفت نشان دهنده محیط اسیدی می باشد.

اعداد بالای هفت محیط بازی می باشد .

با توجه به جدول رنگ ها در پشت بسته ، از پر رنگ تر شدن کاغذ ، می توان به شدت اسیدی یا قلیایی بودن محیط پی برد.

تعیین ph مواد مختلف